Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUKO NV - VERSIE 201509 
Artikel 1 - TOEPASSINGSGEBIED 
Alle contractuele relaties tussen BUKO NV en haar klanten zijn exclusief onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Van onderhavige algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken mits bijzonder, voorafgaand en geschreven akkoord van BUKO NV. 
Artikel 2 - OFFERTES EN BESTELLINGEN 
 2.1. De offertes van BUKO NV zijn slechts bindend wanneer zij door haar wettelijke vertegenwoordigers werden ondertekend. Bestellingen en verbintenissen, zelfs aangegaan door vertegenwoordigers, agenten of om het even welke andere aangestelden of bedienden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk door BUKO NV zijn bevestigd. 2.2. De offertes zijn ondeelbaar en gelden, behoudens andersluidend beding, gedurende 30 kalenderdagen na verzenddatum, zonder stilzwijgende verlenging. 
Artikel 3 - LEVERING, RISICO EN EIGENDOM 
3.1. De goederen worden verkocht volgens de toepasselijke incoterm ‘Ex Works’, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. 
3.2. Alle leveringstermijnen zijn slechts benaderend zelfs wanneer zij bij overeenkomst zijn bedongen. Overschrijding van deze termijnen door BUKO NV kan voor de klant nooit recht geven op schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst noch een wettige reden vormen voor de niet-nakoming van zijn betalings- of andere verplichtingen. 
3.3. Elke levering geschiedt op risico en kosten van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren, zelfs wanneer deze handelingen franco en door de eigen diensten worden verricht. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. 
3.4. De geleverde goederen blijven eigendom van BUKO NV tot aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en kosten. Alle risico's zijn ten laste van de klant. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de klant niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet vervreemden, verplaatsen, verpanden of omvormen. In geval van doorverkoop behoudt BUKO NV de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Wanneer over de goederen door de klant wordt beschikt, zal de klant op eerste verzoek van BUKO NV de daaruit voortvloeiende schuldvordering geheel of ten dele aan BUKO NV overdragen, ten belope van de nog verschuldigde bedragen. Geeft de klant geen gevolg aan dit verzoek, dan is BUKO NV gerechtigd verdere leveringen op te schorten. De klant verbindt zich ertoe om BUKO NV onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. 
3.5. Geleverde goederen worden niet teruggenomen behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van BUKO NV. 3.6. Wanneer de bestelde goederen door de klant dienen te worden afgehaald en de klant nalaat dit te doen 15 kalenderdagen na vruchteloze ingebrekestelling per aangetekend schrijven behoudt BUKO NV zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de klant in ontvangst worden genomen, zal BUKO NV bovendien gerechtigd zijn de bestelde goederen voor rekening en risico en op kosten van de koper op te slaan. 
Artikel 4 - KLACHTEN, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 
4.1. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straf van verval van verhaal, onverwijld en uiterlijk 24 u na de levering per gemotiveerd aangetekend schrijven aan BUKO NV worden gemeld. Het gebruik of de voortverkoop, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de goederen door de klant. 
4.2. De goederen van BUKO NV worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden. 
4.3. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het goed in ernstige mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden. 
4.4. De waarborg van BUKO NV kan niet worden ingeroepen: (i) in geval van verkeerd gebruik van het goed, (ii) wanneer de schade wordt veroorzaakt door overmacht, (iii) indien bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte goed, (iv) wanneer opzettelijke schade aan het goed wordt veroorzaakt door de klant of zijn aangestelden en (iv) ingeval de klant de goederen bij een derde ter herstelling aangeboden heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUKO NV. 
4.5. Op straf van verval van verhaal dient de klant gemotiveerd per aangetekend schrijven melding te doen aan BUKO NV van verborgen gebreken binnen 15 kalenderdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en zonder dat deze melding na het verstrijken van de waarborgtermijn mag plaatsvinden. 
4.6. De waarborg BUKO NV beperkt zich tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade (zoals productieverlies, de gederfde winst van de klant of de schade die door de goederen zou zijn veroorzaakt), de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar BUKO NV en nadien terugbezorgen bij de klant en zonder dat de klant, uit welke hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien reparatie niet mogelijk is, zal de waarborg nooit hoger kunnen zijn dan de betaalde prijs. 
Artikel 5 - BETALING 
5.1. De facturen van BUKO NV zijn contant betaalbaar zonder korting op haar maatschappelijke zetel. De disconto- en bankkosten, alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels maakt geen schuldvernieuwing uit en verandert de plaats van betaling niet. 
5.2. Vanaf de vervaldag van de facturen brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op gelijk aan de intrestvoet toepasselijk ingevolge de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met een minimum van 8,5% op jaarbasis. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende redenen op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de totale factuurschuld met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van een termijn van respijt. Bovendien zal de prijs der edele metalen in geval van wanbetaling op de vervaldag, evenredig worden aangepast met de fixing te London geldig op het ogenblik der algehele betaling indien deze ten opzichte van de vervaldag met meer dan 5% is gestegen. 
5.3. In geval van niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nog te vervallen facturen ineens onmiddellijk opeisbaar. Bij laattijdige betaling of niet-betaling van één of meerdere facturen of wissels op de vervaldag behoudt BUKO NV zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveringen te schorsen. 
5.4. Bij gebrek aan algehele betaling van een factuur 15 kalenderdagen na vruchteloze ingebrekestelling betekend per aangetekend schrijven behoudt BUKO NV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden ten laste van de klant onverminderd het recht op schadevergoeding. 
5.5. Bij niet-volledige betaling der facturen, verwijlinteresten en andere opgelopen of opeisbare kosten vervallen automatisch alle rechten op garantie, ook die op alle vorige leveringen. 
5.6. Ingeval van een wisselprotest, ontbinding met in vereffeningstelling, staking van betaling -zelfs niet officieel vastgesteld- of elk ander feit wijzend op de dreigende insolvabiliteit van de klant of dat zijn kredietwaardigheid in het gedrang brengt, worden al de openstaande facturen en alle nog te vervallen wissels van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 
5.7. BUKO NV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, onverminderd het recht op schadevergoeding. 
5.8. Ingeval van betwisting van een factuur dient zij geprotesteerd te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst, bij gebreke waarvan de klant onweerlegbaar wordt vermoed de factuur te hebben aanvaard. 
5.9. In geen geval kan de klant een klacht als voorwendsel inroepen om zijn betaling op te schorten. 
Artikel 6 - OVERMACHT 
Elke aansprakelijkheid wegens niet levering, veroorzaakt door overmacht, gebrek aan vervoermiddelen, staking, lock-out of om het even welk ongeval of incident dat de gewone gang van de productie van BUKO NV belemmert, wordt afgewezen. BUKO NV behoudt zich tevens het recht voor gedeeltelijke en vroegtijdige leveringen uit te voeren. 
Artikel 7 - ONTBINDING 
In alle gevallen waarbij de overeenkomst onrechtmatig door de klant wordt beëindigd of wordt ontbonden ten zijnen laste is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan BUKO NV van een forfaitaire schadevergoeding die overeenstemt met 30% van de verkoopprijs der goederen die het voorwerp vormen van de ontbonden overeenkomst, met een minimum van € 125 onverminderd het recht van BUKO NV om hogere schade te bewijzen. 
Artikel 8 - GESCHILLEN 
8.1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd, zelfs in kortgeding. De aanvaarding van wissels verandert deze bevoegdheid niet. BUKO NV behoudt zich echter het recht voor om geschillen met buitenlandse medecontractanten aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant. 
8.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop